Marketing czy nauki o marketingu? Poszerzając horyzonty

Jan W. Wiktor

Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji stwarza zawsze interesujące okazje do prezentacji realizowanych studiów teoretycznych, przeprowadzanych badań, uzyskanych efektów projektów badawczych, przedstawienia nowych koncepcji i  podejść metodycznych. Stanowi znaczącą  płaszczyznę dyskusji nad wieloaspektowymi, współczesnymi problemami teorii, przyjmowanymi paradygmatami, podejmowanymi w środowisku badaniami i odniesienia ich, choć w różnej formie i zakresie, do tego nurtu, który charakteryzuje główny dyskurs nauk ekonomicznych, w tym ekonomii  i nauk o zarządzaniu.

W ostatnim okresie, w 2017 roku jednym z takich obszarów dyskusji stały się zagadnienia klasyfikacji nauk w Polsce. Wiązało się to, i wiąże nadal z problemami reformy 2.0, jej kształtem formalnym i zapowiadanymi rozwiązaniami instytucjonalno-organizacyjnymi. Dyskusja koncentrowała się wokół zmian w systemie formalnego podziału nauki w Polsce i przyjęcia klasyfikacji OECD. Jak wiadomo, klasyfikacja ta stanowi jeden z kilku istniejących w świecie systemów klasyfikacji nauki (obok np. schematów Europejskiej Rady Nauki, rozwiązań amerykańskich) i jest tym systemem, na którym opierają się rozwiązania formalno-organizacyjne nauki w wielu krajach, nie tylko zrzeszonych w OECD.

Niniejszy artykuł stanowi głos w takiej właśnie dyskusji. Ma z założenia charakter dyskusyjny, w części z pewnością prowokujący – i jako taki wpisuje się w zamierzenia i charakter spotkań środowiska w formule zjazdu katedr. Charakter i stanowiska dyskusji oddają m. in. teksty stanowiące specjalny numer „Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, 2017, nr 2 (50)  pt. Reforma szkolnictwa wyższego, red. M. Kwiek.

PEŁNY TEKST